Regulamin - Apteka internetowa i suplementy diety - zdrowieapteka.pl

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

Regulamin

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:


http://zdrowieapteka.pl/regulamin.htmlRegulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

http://zdrowieapteka.pl/files/regulamin.pdfBezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej
http://get.adobe.com/reader

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Drogi Kliencie,
Po otrzymaniu zamówionego towaru należy przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, a w razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta i lekarza, co do formy i sposobu użycia zakupionych preparatów.
Apteka zapewnia pacjentom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem +48 61 862 58 61 w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 20:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00) oraz przez dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
W razie potrzeby Klient może zasięgnąć porady farmaceuty wysyłając wiadomość przez formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ ZDROWIEAPTEKA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
SPOSOBY PŁATNOŚCI
SPOSOBY DOSTAWY
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
INFORMACJE DODATKOWE

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:
Polityka prywatności.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


Postanowienia Ogólne

Apteka internetowa dostępna pod adresem internetowym www.zdrowieapteka.pl (dalej: „Apteka internetowa”) prowadzona jest przez doktora farmacji TADEUSZA DOPIERAŁĘ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TADEUSZ DOPIERAŁA "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERŁA (adres prowadzenia działalności: ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=631b5152-99a0-464d-bb27-9642ddd20371), NIP 7790010455, REGON 634428626; formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt, numer telefonu: (+48) 61 862 58 61 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2. Zezwolenie na prowadzenie apteki zostało wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w dniu 26 czerwca 2001 r.
1.2.1. Numer zezwolenia: GIF-P-Z-FAA/1371/A/90/2001.
1.2.2. Odnośnik do zezwolenia w formacie pdf: <link>


1.3. Definicje:
1.3.1. APTEKA INTERNETOWA - Apteka internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.zdrowieapteka.pl
1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Aptece internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Aptece internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. KLIENTUsługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.6. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Apteką internetową.
1.3.7. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.3.8. PRODUKT – dostępna w Aptece internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Apteki internetowej.
1.3.10. SPRZEDAWCA - TADEUSZ DOPIERAŁA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TADEUSZ DOPIERAŁA "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERŁA (adres prowadzenia działalności: ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=631b5152-99a0-464d-bb27-9642ddd20371), NIP 7790010455, REGON 634428626; formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt, numer telefonu: (+48) 61 862 58 61 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.3.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
1.3.12. USŁUGODAWCA – TADEUSZ DOPIERAŁA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TADEUSZ DOPIERAŁA "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERŁA (adres prowadzenia działalności: ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=631b5152-99a0-464d-bb 27-9642ddd20371), NIP 7790010455, REGON 634428626; formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt, numer telefonu: (+48) 61 862 58 61 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.3.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Apteki internetowej usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.1. Prowadzeniu Konta w Aptece internetowej.
2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aptece internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Aptece internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aptece internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Apteki internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.3.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.
3.3.3. Minimalna rozdzielczość monitora o szerokości 1024.
3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Aptece internetowej.
Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Aptece internetowej należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Apteki internetowej: <link>

Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, adres e-mail, (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).
4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „
Rejestruj” po czym Usługobiorca zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że jego Konto zostało utworzone - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Aptece internetowej.

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aptece internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na zdjęcie lub nazwę Produktu widoczne na stronie Apteki internetowej.

Na tym etapie Klient ma możliwość również kliknięcia pola „Do koszyka” przy zdjęciu danego Produktu lub ikony koszyka, który ma być przedmiotem Zamówienia. Po kliknięciu Produkt znajduje się od razu w tzw. koszyku, a Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.3.
4.2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Apteki internetowej, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce rozpocząć składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „
Do koszyka”.
4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aptece internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Apteki internetowej, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk.
4.2.3.1. Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów), wyboru metody płatności i dostawy oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „
Kontynuuj zakupy”.
4.2.4. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Apteki internetowej, na której należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz adres dostawy. W polu „
Uwaga” Klient ma możliwość wpisania dodatkowych uwag do Zamówienia. Po podaniu danych należy kliknąć pole „Dalej”.
4.2.6. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Apteki internetowej, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.
4.2.6.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
4.2.6.2. Dane Klienta.
4.2.6.3. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
4.2.6.4. Wybrany sposób dostawy i płatności.
4.2.7. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.
4.2.8. Następnie należy kliknąć przycisk „
Dalej”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Apteki internetowej, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Aptece internetowej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
4.2.8.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

5. Warunki zawierania umowy sprzedaży
5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Apteki internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Apteki internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Apteki internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Aptece internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień
Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.

Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
5.4.2.3. Link do niniejszego Regulaminu.
5.4.3. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
5.4.3.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu (np. poprzez pole „
Komentarz” w trakcie składanie Zamówienia), w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
5.4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.3. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu
Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz w soboty od godz. 08:00 do 14:00 pod numerem telefonu (+48) 61 862 58 61 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).
5.5.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.
5.5.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5.6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

6. Sposoby płatności
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.1.2.1. Bank: Bank Zachodni WBK SA.
6.1.2.2. Numer rachunku: 39 1090 1359 0000 0000 3501 8315.
6.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu TRANSFERUJ.PL (link:
http://transferuj.pl/kontakt.html) oraz PAYPAL.PL (link: http://www.paypal.pl) - możliwe sposoby płatności:
6.1.3.1. Karty płatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.
6.1.3.2. Kanały płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Millennium płatności internetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA Moje Rachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct
6.2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
6.2.1. TRANSFERUJ.PL (link:
http://transferuj.pl/kontakt.html) - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579 (dalej: TRANSFERUJ).
6.2.2. PAYPAL.PL (link:
http://www.paypal.pl) - PayPal (Europe) S.ŕ r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg (dalej: PAYPAL).

Nie wszystkie wymienione sposoby płatności mogą być dostępne równocześnie


Sposoby dostawy

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
7.1.1. Paczka kurierska (UPS Polska Sp. z o.o. (link:
http://www.ups.com/content/pl/pl/index.jsx)); DPD Polska Sp. z o.o. (link: http://dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=4&ID=38&Mark=8)); WYSYŁAJTANIEJ.PL (link: https://www.wysylajtaniej.pl/index.php?akcja=kontakt))
7.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (UPS Polska Sp. z o.o. (link:
http://www.ups.com/content/pl/pl/index.jsx));; DPD Polska Sp. z o.o. (link: http://dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=4&ID=38&Mark=8));; wysylajtaniej.pl (link: https://www.wysylajtaniej.pl/index.php?akcja=kontakt))
7.1.3. Paczka pocztowa (Poczta Polska SA (
link: http://poczta-polska.pl))
7.1.4. Paczka pocztowa pobraniowa (Poczta Polska S.A. (
link: http://poczta-polska.pl))
7.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt rcelem uzgodnienia szczegółów).
7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Tabela kosztów dostawy znajduje się tutaj: <
link>


7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
7.4.1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu na stronie Apteki internetowej podano inny czas. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
7.4.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.
7.4.2.2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni roboczych.
7.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
7.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
7.7. Uwagi dodatkowe dla Klienta:
7.7.1. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.
7.7.2. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
7.7.3. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
7.7.4. PAMIĘAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
7.7.4.1. Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego.
7.7.4.2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika.
7.7.4.3. Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
7.7.4.4. Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
UWAWGA: Nie wszytkie sposoby dostawy mogą być dostępne jednocześnie


8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Aptece internetowej).
8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail przez formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań).
8.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania.
8.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego
9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań).
9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań).
9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9.2. Reklamacje z tytułu rękojmi:
9.2.1. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
9.3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Apteka internetowa:
9.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Apteki internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Apteki internetowej.
9.3.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
9.3.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
9.4. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:
9.4.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
9.4.1.1. TRANSFERUJ – strona kontaktowa (link:
http://transferuj.pl/kontakt.html) formularz kontaktowy (link: http://transferuj.pl/formularz.html), numer telefonu: +48 12 350 2 477 oraz +48 22 37 90
9.4.1.2. PAYPAL – strona kontaktowa i formularz kontaktowy (link:
https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/helpscr?cmd=_help&t=escalateTab), numer telefonu: 801 38 66 86.

10. Prawo odstąpienia od umowy
10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy): TADEUSZ DOPIERAŁA "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERŁA ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań.
10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
10.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
10.6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
10.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
10.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
10.8.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,
10.8.2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
10.8.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
10.8.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
10.8.5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
10.8.6. dostarczania prasy,
10.8.7. usług w zakresie gier hazardowych.

11. Informacje dodatkowe
11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia pola „
Dalej” w pkt. 4.2.9. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięci pola „Wstecz” i odpowiednią modyfikację wprowadzonych danych.
11.1.2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) przez formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt
lub te¿ telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 61 862 58 61.
11.1.3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub chęci skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 2-6 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. Dla zamówień złożonych od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16 oraz w soboty w godzinach od 7 do 12 obowiązuje termin 2 godzin na ewentualne zmiany; dla pozostałych zamówień obowiązuje termin 6 godzin na ewentualne zmiany. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail przez formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 61 862 58 61. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.
11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
11.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:
11.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku
11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy Regulaminu oraz dowodu zakupu.
11.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

12. Postanowienia końcowe
12.1. Umowy zawierane poprzez Apteka internetowa zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim oraz angielskim.
12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
12.3. Rozstrzyganie sporów:
12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 „Polityka prywatności”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Apteki internetowej jest TADEUSZ DOPIERAŁA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TADEUSZ DOPIERAŁA "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERŁA (adres prowadzenia działalności: ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=631b5152-99a0-464d-bb27-9642ddd20371), NIP 7790010455, REGON 634428626; formularz kotaktowy dostępny w zakładce kontakt, numer telefonu: (+48) 61 862 58 61 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Apteki internetowej i Sprzedawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Apteki internetowej.
2. Cel i zakres zbierania danych
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Apteka internetowa lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
2.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu TRANSFERUJ.PL oraz PAYPAL.PL Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) jedynie agentowi rozliczeniowemu i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę (Klienta) płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Aptece internetowej jest:
2.2.1. TRANSFERUJ.PL (link:
http://transferuj.pl/kontakt.html) - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579 (dalej: TRANSFERUJ).
2.2.2. PAYPAL.PL (link:
http://www.paypal.pl) - PayPal (Europe) S.ŕ r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg (dalej: PAYPAL).
2.3. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w pkt. 7.1. Regulaminu Apteki internetowej, tj. w zależności od wyboru Klienta:
2.3.1. Poczta Polska SA (link:
http://poczta-polska.pl) z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972.
2.3.2. UPS Polska Sp. z o.o. (link:
http://www.ups.com/content/pl/pl/index.jsx) z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 00000 36680
2.3.3. DPD Polska Sp. z o.o. (link:
http://dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=4&ID=38&Mark=8) z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000028368
2.3.4. WYSYŁAJTANIEJ.PL Andrzej Sosnowski z siedzibą w Ełku (adres siedziby Oracze 35 E; 19-300 Ełk) (link:
https://www.wysylajtaniej.pl/index.php?akcja=kontakt) wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców – numer REGON 790306098
2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):
2.4.1. Imię i nazwisko, nazwa.
2.4.2. Adres zamieszkania i adres dostawy.
2.4.3. Numer telefonu.
2.4.4. Adres e-mail.
2.4.5. Numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT).
2.4.6. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).
2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
2.5.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2.5.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2.5.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Apteki internetowej lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
2.7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Apteki internetowej. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Apteki internetowej (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
3. Podstawa przetwarzania danych
3.1. Korzystanie z Apteki internetowej oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Apteka internetowa lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Apteki internetowej.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Apteka internetowa przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 61 862 58 61 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
5. Postanowienia końcowe
5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.2.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.2.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Apteki internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 2 „Wzór formularza odstąpienia od umowy”

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy - wersja do druku
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
<DANE KLIENTA>
…………………………………
…………………………………


TADEUSZ DOPIERAŁA "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERŁA
ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań
apteka (at) zdrowieapteka.plJa / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*) :Data zamówienia: (*)

Data odbioru towaru: (*)

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru do konsumenta(-ów) na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, Data:


(*) – Niepotrzebne skreślić.


 
Szukaj
Copyright by Apteka Zdrowie Poznań - iAPTEKA1 - apteka internetowa
Copyright Apteka Zdrowie Poznań 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego